Säännöt

 

Barbet Finland Ry säännöt 23.01.2007

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Barbet Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus

Barbet Finland ry on valtakunnallinen rotuyhdistys, jonka tarkoituksena on kannustaa barbet-kasvattajia noudattamaan rotumääritelmää käyttöominaisuuksien ja ulkomuodon osalta sekä tekee kaiken voitavansa rodun kehittämiseksi ja pitämiseksi korkeatasoisena. Yhdistys toimii barbet-rotua harrastavien ja muiden rodusta kiinnostuneiden henkilöiden yhdistyksenä Suomessa.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa jalostusneuvonnan ja jalostustarkastusten avulla. Yhdistys harjoittaa rotuun liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia, koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys hakee rekisteröintinsä jälkeen jäsenyyttä Suomen Kennellitto-Finska Kennelklubben ry:een, rotujärjestöönsä Suomen Spanieliliitto-Finlands Spanielförbund ry:een sekä Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:een. Edistääkseen kansainvälistä jalostustoimintaa, yhdistys huolehtii rotuun liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Yhdistys järjestää jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia sekä julkaista omaa tiedotuslehteä. Yhdistys voi huolehtia osaltaan näyttelyiden, kilpailujen ja muiden vastaavien tilaisuuksien järjestämisestä.

Hankittuaan asianomaisen luvan, yhdistys voi järjestää toimintansa tukemiseksi keräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Myös rekisteröidyt yhdistykset voivat liittyä varsinaiseksi jäseneksi. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.

Nuorisojäseneksi voidaan ottaa henkilö 15 ikävuoteen asti, jonka jälkeen hänet siirretään oman suostumuksensa mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi. Nuorisojäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Perhejäseneksi voidaan ottaa henkilöitä sellaisesta perheestä, josta joku samassa taloudessa asuva on yhdistyksen varsinainen jäsen. Perhejäsenistä äänioikeus on vain 15 vuotta täyttäneillä henkilöillä, muilla on läsnäolo ja puheoikeus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on vahingoittanut menettelyllään yhdistyksen toimintaa huomattavasti, toiminut sääntöjen tai hyvien tapojen vastaisesti. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta sen varoihin.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta, nuoriso- ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.puheoikeus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Rahastonhoitaja voi olla myös hallituksen ulkopuolelta. Varajäsenellä on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin, mutta ei äänioikeutta muulloin kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen hallituksen toimikauden päättyessä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla. Tämän jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset, huolehtia varojen hankinnasta ja tilinhoidosta, päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät sekä edustaa yhdistystä ja vastata yhdistyksen puolesta..

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, jotka valitaan vuosikokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja yli 15 vuotiaalla perhejäsenellä yksi (1) ääni. Kokouksessa varsinaisella jäsenellä ja yli 15 vuotiaalla perhejäsenellä on oman äänensä lisäksi oikeus äänestää enintään yhdellä (1) valtakirjalla. Nuorisojäsenillä ja alle 15 vuotiailla perhejäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla, mikäli jäsen on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokautta ennen, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Sääntömuutoksille on ennen niiden voimaan saattamista saatava Suomen Spanieliliitto-Finlands Spanielförbund ry:n kokouksen hyväksyminen.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Muuten noudatetaan, mitä yhdistyslaissa säädetään.