Lonkkaniveldysplasia HD

Lonkkanivelen kasvuhäiriö eli ”lonkkavika”, (engl. hip dysplasia, HD) on koirien yleisin luuston/nivelten kasvuhäiriö. Se voidaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon. Lonkkanivelen kasvuhäiriön perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta se periytyy tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella kvantitatiivisesti eli siihen vaikuttaa useita eri geenejä. Myös ympäristöllä on vaikutusta kasvuhäiriön kehitykseen ja ilmiasuun.
Lonkkaniveldysplasian arvostelussa käytetään seuraavaa luokittelua:
A – ei muutoksia
B – lähes normaali
C – lievä dysplasia
D – kohtalainen dysplasia
E – vaikea dysplasia.
Nivelrikkomuutoksia saatetaan havaita C-, D-ja E-lonkkaisilla koirilla.

Lonkkakuvattuja barbetteja oli vuoden 2014 loppuun mennessä Suomessa yhteensä 134 kpl eli 37 % kannasta. A- ja B-lonkkaisia näistä oli yhteensä 74 kpl (55 %) ja C-, D- ja E-lonkkaisia yhteensä 60 kpl (45 %).

Muutamalla barbetilla on todettu nivelrikko.

Rodun PEVISA-ohjelmana on jalostukseen käytettävien koirien kuvauspakko. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Vuoden 2016 alusta alkaen lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

Jalostuksen toimintaohjeen ehdot vuosina 2012–2015 ovat: Lonkkaniveldysplasian asteet A, B ja C hyväksytään. C-lonkkaisella koiralla on käytettävä vähintään B-lonkkaista puolisoa. Nivelrikkoista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. D-lonkkaiselle koiralle voi hakea poikkeuslupaa, mikäli koiran vanhemmat ovat A- tai B-lonkkaisia. Nämä ohjeet päivitetään uuden PEVISA-säännön mukaan vuoden 2016 alussa.

Lisätietoa lonkkaniveldysplasiasta