Uroksen omistajalle

 

On tärkeää, että jokainen barbetin omistaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle oman koiransa mahdollisista vioista ja sairauksista siitä riippumatta käytetäänkö koiraa jalostukseen tai ei. Tietojen keräämistä ja avoimuutta tulee edistää. Rodun kaikkien harrastajien pitää toimia yhteistyössä, jotta rotu säilyisi.

Kasvattajan lisäksi myös jalostusuroksen omistajalla on suuri vastuu rodun monimuotoisuuden ja terveyden säilyttäjinä. Uroksen ja tämän lähisukulaisten tiedossa olevista esiintyvistä vioista, perinnöllisistä ja muista sairauksista tulee rehellisesti kertoa sekä jalostustoimikunnalle että nartun omistajalle. Kasvattajille tiedot ovat tärkeitä, jotta hän voi kertoa tiedon eteenpäin pennun ostajille.

Tämän jalostusuroksen omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan Suomen Kennelliiton lomakkeella (Sopimus koiran astutuksesta). Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Hänen tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset. Uroksen omistajan ei tulisi antaa urostaan huonokuntoiselle nartulle.

Varmistathan ennen astutusta, että jalostukseen käytettävä koira täyttää PEVISA-ohjelman vaatimukset (lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- ja silmätarkastuslausunto sekä jälkeläismäärärajoitus), jotta pennut voidaan rekisteröidä.

Astutussopimus- ja Pentueilmoitus-lomakkeet on hyvä tulostaa, tutustua niihin ja täyttää valmiiksi omalta osaltaan ennen astutusta.

Uroksen liian tiheää jalostuskäyttöä ei suositella, jotta uroksen ensimmäisen pentueen osalta ehditään saada jälkeläisnäyttöä.

Uroksen jalostuskäyttöä suunnitellessa kannattaa tutustua ainakin seuraaviin rotukohtaisiin ohjeisiin ja sääntöihin.

Rodun PEVISA-säännöt 
PEVISA-säännöt vaikuttavat mm. pentujen rekisteröintiin, joten niiden täyttyminen ennen astutusta kannattaa varmistaa.

Barbetin jalostussuositukset 
Jalostussuosituksilla pyritään pitämään rodun kasvatus korkealla tasolla. Myös uroksen omistaja voi vaikuttaa rodun kasvatukseen esim. edellyttämällä, että myös narttu täyttää suositusten vaatimukset, ennen kuin luovuttaa uroksen jalostuskäyttöön.

Barbetin JTO 
Jalostuksen tavoiteohjelmassa on esitetty rodun historiaa, nykyistä tilannetta ja tulevaisuuden näkökohtia mm. terveyden ja populaation monimuotoisuuden kannalta. JTO auttaa kasvattajaa ja jalostusuroksen omistajaa ymmärtämään rotukohtaiset haasteet ja harvalukuisen rodun kasvatuksen erityispiirteet. Jokaisella barbet-pentueella on huomattava merkitys koko populaation kannalta!