Barbetin PEVISA

PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma on rotukohtainen jalostusta ohjaava säännöstö. Pentueen molempien vanhempien täyttää PEVISAssa määritellyt ehdot ennen astutusta. Ehtojen täyttyminen vaikuttaa pentujen rekisteröimiseen Kennelliitossa.

PEVISAn lisäksi jalostusta ohjaa rotukohtaiset jalostussuositukset.

Kennelliitto on hyväksynyt PEVISA-ohjelman barbetille vuosiksi
2021-2025. 

PEVISA-ohjelma 1.1.2021 – 31.12.2025 

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto.

  • Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D. Lonkkakuvaustuloksen C tai D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

  • Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 24 kk vanhempi.

  • Yksittäiselle koiralle rekisteröidään korkeintaan 15 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.

  • Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.

Ulkomaisia uroksia koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyvä poikkeuslupa:
Ei vaadita kyynärnivel- eikä silmätarkastuslausuntoa. Lonkkaniveldysplasiaan liittyvät vaatimukset, jälkeläisrajoitus ja uusintayhdistelmien kielto koskevat ulkomaista urosta.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Poikkeuslupa koskee ulkomaisessa omistuksessa olevia uroksia (1.1.2016 alkaen myös Suomessa tapahtuvia astutuksia) tai ulkomaisen uroksen sperman käyttöä. Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen koirarekisteriohjeen mukaan tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä korkeintaan kaksi pentuetta.

PEVISA-ohjelma on voimassa Suomessa, se koskee vain Suomessa rekisteröitäviä pentueita eikä rajoita koirien tuontia Suomeen. Ulkomaisten urosten jälkeläisrajoitus koskee vain SKL:n rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Barbet on ensimmäinen rotu Suomessa, jolle on hyväksytty PEVISA-ohjelmaan uusintayhdistelmät kieltävä kohta. Useampi harvalukuinen rotu on aikaisemminkin osoittanut SKL:lle kiinnostusta kieltää uusintayhdistelmät, mutta aikaisemmin SKL:lla ei ole ollut valmiuksia valvoa uusintayhdistelmää koskevaa ehtoa.

Rotujärjestö, käytännössä barbetin jalostustoimikunta, seuraa PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelmaa asianmukaisesti ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.