Barbetin jalostussuositukset

 

Jalostussuositukset perustuvat Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) ja täydentävät PEVISA-määräyksiä. Jalostussuositusten tarkoitus on kannustaa vastuullista kasvatustoimintaa, jossa rekisteröintiin vaadittavien minimivaatimusten (PEVISA) lisäksi huomioidaan myös koirien muita ominaisuuksia mm. terveyden osalta. Tavoitteena on saada rotu säilymään geneettisesti mahdollisimman monimuotoisena, terveenä ja hyväluonteisena. Kasvattaja voi halutessaan lähettää jalostustiedustelun jalostustoimikunnalle suunnittelemastaan yhdistelmästä lausuntoa varten. Jalostuslausunnon tarkoitus on tarkistaa, että ehdotettu yhdistelmä täyttää sekä PEVISA:ssa että jalostussuosituksissa esitetyt vaatimukset. Jalostustoimikunta ei anna urosehdotuksia kasvattajille, vaan kasvattaja itse valitsee sopivaksi katsomansa urokset ja lähettää yhdistelmän tiedot jalostustoimikunnalle.

Kasvattajan tulee pyytää jalostuslausuntoa jalostustiedustelulomakkeella. Jalostustiedustelu tulee tehdä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen juoksun odotettua alkamista. Myös myöhemmin lähetetty tiedustelu voidaan käsitellä mahdollisuuksien mukaan, kunhan se on tehty ennen astutusta.

Ulkomailla tehtyjä astutuksia koskien: jos astutus ei jostain syystä
onnistu valitulla uroksella, voi toisella uroksella samasta juoksusta
tehtyyn astutukseen hakea jalostuslausuntoa mahdollisimman pian astutuksen jälkeen.

Jalostustoimikunta antaa lausunnon jalostustiedustelussa annettujen tietojen perusteella. Kasvattajan tulee huolehtia siitä, että vaaditut terveystarkastukset on tehty ajoissa, ennen jalostustiedustelun tekemistä sekä täyttää lomakkeessa kaikki vaaditut tiedot sekä nartun että uroksen/urosten osalta. 

Kasvattajan tulee tämän lisäksi huomioida myös Kennelliiton määräykset ja ohjeet.

Jalostusyhdistelmien hyväksyntä koronan aikana (voimassa 31.8.2022 saakka). Jos koiralta puuttuu vain näyttelytulos eikä sillä ole aikaisempaa pentuetta, yhdistelmä hyväksytään. 

               – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Voimassa olevat jalostussuositukset:

 

  • Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton 1.1.2022 voimaan astuneen kasvattajasitoumuksen. Kasvattajalla tulee olla kennelnimi, ja/tai SKL:n kasvattajakurssi hyväksyttävästi suoritettu.

  • Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla ensikertaa astutettaessa vähintään 24 kuukauden ikäinen ja alle kuuden vuoden ikäinen. Jalostusuroksen tulee olla vähintään 24 kuukauden ikäinen astutushetkellä. Nartun edellisen pentueen syntymästä seuraavaan astutukseen tulee olla vähintään 10 kk.

  • Nivelrikkoista koiraa ei saa käyttää jalostukseen. Kyynärniveldysplasian asteet 0-1 hyväksytään. Mikäli koiralla on asteen 1 kyynärä, puolisolla tulee olla molemmat kyynärät astetta 0.

  • Lonkkaniveldysplasian asteet A-C hyväksytään (huomioi myös PEVISA-säännöt!)

  • Vähintään toisella puolisolla tulee olla selkäkuvaustulos LTV0 ja VA0. Selkäkuvausvaatimus ei koske koiria, joilta on lonkat ja/tai kyynärät kuvattu ennen näiden jalostussuositusten voimaan astumista (10.4.2021). Mikäli koiralle on tehty selkäkuvaus ennen kyseistä päivämäärää ja VA-tulos puuttuu, ei sitä vaadita tehtäväksi erikseen.

  • Jos koiralla on todettu jokin vakava perinnöllinen sairaus (esim. allergia, epilepsia, kardiomyopatia, harmaakaihi, GRD, TRD, entropium), koiraa ei saa käyttää jalostukseen.

  • Jos jalostuksessa käytettävällä koiralla on todettu jokin lievä perinnöllinen vika tai sairaus (esim. lievät silmäsairaudet, napatyrä, vähäiset hammaspuutokset, lievä purentavika), on puolison oltava tältä osin terve.

  • Jalostukseen ei saa käyttää koiraa, joka on 18 kk täytettyään saanut kaksi kertaa näyttely- tai koearvostelussa arvosanan hylätty aran tai aggressiivisen käytöksen vuoksi.

  • Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla hyväksytty näyttelytulos (ei HYL tai EVA) tai suoritettu rotukatselmus.

  • Terveysvaatimukset koskevat ulkomaisia uroksia siltä osin kuin niiden terveystulokset ovat tiedossa.

 

Lisäksi suositellaan (ei jalostussuositusten täyttymisen ehto), että vähintään toinen vanhemmista on todettu puhtaaksi seuraavien sairauksien osalta joko geenitestillä tai laskennallisesti vanhempien geenitestitulosten perusteella:

·         von Willebrand’s Disease (vWD) tyyppi 1 – veritauti

·         tappisolu-sauvasoludystrofia (Cone-Rod Dystrophy (cord1-PRA/crd4)) – silmäsairaus

·         etenevä verkkokalvon surkastuma (prcd-PRA) – silmäsairaus

·         diluutio (d1) – turkin värimuunnos, joka on yhteydessä iho-ongelmiin

Jalostussuositukset on hyväksytty  6.4.2021 ja tulleet voimaan 10.4.2021.