Jalostus

 

Tavoite

Barbetien jalostuksen tavoitteena on säilyttää rotu geneettisesti mahdollisimman monimuotoisena. Tavoitteena on saada rotu säilymään terveenä ja hyväluonteisena sekä alkuperäisen käyttötarkoituksen ja rotumääritelmän mukaisena.

Populaatio

Rodun populaatio on maailmanlaajuisesti uhanalaisen pieni ja kansainvälinen yhteistyö kasvattajien välillä on välttämätöntä. Koiria tulisi käyttää jalostukseen monipuolisesti ja yksittäisen koiran liiallista käyttöä tulisi välttää perinnöllisen vaihtelun säilyttämiseksi. Kaikkien rodun parissa olevien tulisikin ymmärtää, että jokainen terve ja hyväluonteinen koira on arvokas jalostuksessa!

Barbetin omistajille

On tärkeää, että jokainen barbetin omistaja ilmoittaa jalostustoimikunnalle oman koiransa mahdollisista vioista ja sairauksista siitä riippumatta käytetäänkö koiraa jalostukseen tai ei. Tietojen keräämistä ja avoimuutta tulee kehittää. On suositeltavaa, että sairaan koiran omistaja sallisi kirjallisesti sairaustietojen luovuttamisen eteenpäin jalostuksellisiin tarkoituksiin. Rodun kaikkien harrastajien pitää toimia yhteistyössä, jotta rotu säilyisi. Jalostustoimikunta ei voi antaa tietoja yksittäisten koirien sairauksista, paitsi virallisista tutkimustuloksista ja niistä sairauksista, joihin sairaan koiran omistaja on antanut kirjallisen luvan.

Katso myös kohdat kasvattajille ja uroksen omistajille.

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan tehtävänä on antaa jalostusneuvontaa pentuetta suunnitteleville kasvattajille, välittää tietoja koiran hankintaa harkitseville odotettavissa olevista ja tarjolla olevista pentueista, kerätä ja hyödyntää tulokset Kennelliiton valvomista PEVISA- (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) terveystutkimuksista ja julkaista ne sekä seurata rodun kehitystä niin meillä kuin muualla. Jalostustarkastuksia pidetään tarpeen vaatiessa.

Jalostustoimikunta antaa kasvattajille pyydettäessä lausuntoja jalostusyhdistelmistä. Lausunnot annetaan jalostussuosituksen periaatteiden mukaisesti koirista saadun tiedon perusteella. Jalostustoimikunta voi antaa myös perustellusta syystä poikkeusluvan jalostusyhdistelmälle, vaikka se ei täyttäisi jalostussuosituksia.

Jalostustiedustelut hyväksyttävistä yhdistelmistä tulee toimittaa sähköpostitse jalostustoimikunnalle (jalostus @ barbet.fi)  hyvissä ajoin, viimeistään kuukautta ennen aiottua astutusta.

Barbet Finland ry:n pentuvälityksessä ilmoitetaan onko pentue jalostussuositusten mukainen.

Jalostustoimikunnan jäsenet