TAUSTATIEDOT: KOIRAT

 

Ikä- ja sukupuolijakauma

  • Kyselyn koirien ikäjakauma vastaa melko hyvin barbetpopulaation ikäjakaumaa Suomessa yleisesti (arvioituna elossa olevista koirista KoiraNetin mukaan). Nuoret koirat (9-24 kk) olivat jonkin verran yliedustettuina kyselyssä.

  • Kyselyssä pyydettiin vastaajaa ottamaan huomioon koko koiran elinikä arvioidessan koiran ominaisuuksia. 

  • Sukupuolijakauma oli lähes tasan urosten ja narttujen välillä. Kastroituja/steriloituja koiria oli molemmissa sukupuolissa noin 10%. 

 

Koiran koko

  • Kyselyssä tiedusteltiin koiran säkäkorkeutta ja painoa täysikasvuisten koirien osalta. Monia koiria ei ole virallisesti mitattu, joten myös oma mittaus/(arvio) kelpasi vastaukseksi. 

  • Urosten paino vaihteli välillä 20,5 - 35 kg, ja narttujen 16 - 28 kg.

 

 

Narttujen ja urosten säkäkorkeudet. Kuvassa jokainen palkki edustaa yhtä koiraa. Sinisellä rotumääritelmän mukaiset säkäkorkeudet, vaaleansinisellä rotumääritelmän sallima minimi -1cm ja maksimi +1, punaisella alle ja yli rotumääritelmän olevat säkäkorkeudet.

Sekä säkäkorkeuden keskiarvo, että rotumääritelmää pienempien koirien osuus osoittavat, että rotumääritelmä vastaa melko huonosti koirapopulaation todellista kokovariaatiota. Molemmilla sukupuolilla keskiarvo jää juuri alle rotumääritelmän minimin.

Tämä tulos ei ole yllättävä. Esim. näyttelytulosten perusteella on helppo huomata, että huomattava osuus populaatiosta on rotumääritelmää pienempiä. Hyvin harva barbet – varsinkaan narttu – on säkäkorkeudeltaan rotumääritelmän sallimissa maksimimitoissa, saatikka sen yli.  Samankaltaiseen tulokseen tultiin myös kansainvälisessä analyysissä1, missä tarkasteltiin 174 uroksen ja 112 nartun säkäkorkeuksia. Myös siinä molempien sukupuolten keskiarvo sijoittui rotumääritelmän alareunaan, ja huomattava osuus koirista oli alle rotumääritelmän salliman säkäkorkeuden.

Epäsuhta rotumääritelmän ja todellisen koirapopulaation välillä ei ole yllättävä. Rotumääritelmän säkäkorkeus vaatimus on noussut nopeasti ja hiljattain:

 

1 http://frenchwaterdog.org/2013/12/02/barbet-numbers-heights/

Koiran väri

  • Koirista mustia (tai musta valkoisin/tan merkein) oli 43 % ja ruskeita (tai ruskea valkoisin/tan merkein) 56 %.  Hiekanvärisiä oli 1 kpl - kaksivärisiä koiria ei vastaajilla ollut.

  • Ruskeiden huomattava osuus heijastaa ruskeiden koirien yleistymistä yleensä: kun Suomessa ensimmäisten 5 vuoden aikana mustien koirien osuus oli lähes 80 %, viimeisen viiden vuoden aikana syntyneistä koirista mustien ja ruskeiden osuus oli täsmälleen sama (48 %).

Mustien, ruskeiden ja hiekanväristen barbettien osuudet syntymävuoden perusteella. Väreihin on sisällytetty myös koirat, joilla on valkoiset/tan merkit. (lähde: KoiraNet)